Vedtægter for Venskabsforeningen
Vilnius - Aalborg1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Venskabsforeningen Vilnius - Aalborg, og dens hjemsted er Aalborg kommune.

2. Formål
Foreningen skal virke for fremme af kendskab og forståelse mellem Vilnius og Aalborg samt Litauen og Danmark.

Foreningens formål omfatter kulturelle, uddannelsesmæssige, politiske, økonomiske, sociale og miljømæssige forhold. Foreningen vil virke ved at støtte og fremme initiativer og ved informations- og formidlingsarbejde.

3. Medlemmer
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, virksomheder, selskaber, regionale, statslige eller kommunale organisationer og institutioner m.fl.

4. Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og er for 2012 på 200 kr. for enkeltpersoner (en familie) og 500 kr. for øvrige.

5. Ledelse
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes årligt i Aalborg.

Indkaldelse sker skriftligt til alle medlemmer med mindst 14 (fjorten) dages varsel.

Indkaldelse skal indeholde dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der har indbetalt kontingent for det forløbne medlemsår.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 (fire) uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 (otte) dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres referat.

6. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingenter.
  5. Forslag til bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 (to) suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at blive behandlet på en ordinær generalforsamling, indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 (otte) dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

7. Bestyrelse
Bestyrelsen består af 8 (otte) - 12 (tolv) medlemmer, som vælges for 1 (et) år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.

8. Forretningsorden
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres referat.

9. Administration
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og træffer, med bindende virkning, beslutning i foreningens anliggender. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

10. Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskab for det forløbne regnskabsår revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor og omdeles til alle mødende på generalforsamlingen.

11. Kapital
Til sikring af foreningens økonomiske forpligtelser dækker alene foreningens formue.

12. Vedtægtsændring og opløsning
Til beslutning om foreningens eventuelle opløsning kræves, at mindst 1/2 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 1/2 af alle stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af mindst 1/2 af de repræsenterede, stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 (otte) dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 (fire) uger efter den første generalforsamling.

Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede, stemmeberettigede medlemmer uanset antal.

13. Afvikling
I tilfælde af foreningens opløsning, vedtaget i henhold til vedtægternes pkt. 12, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af foreningens formueforhold.

I tilfælde af foreningens opløsning kan formuen ikke blive gjort til genstand for deling mellem foreningens medlemmer. Foreningens midler fordeles da efter generalforsamlingens beslutning i overensstemmelse med de formål, som foreningen har arbejdet for.


© Venskabsforeningen Vilnius-Aalborg 2000-2013 - opdateret 8-apr-2013